Kucing mer4yu minta pert0longan di p4nah. Ada insan berhati mulia datang menolong. Siapa yang anlaya.

Kucing mer4yu minta pert0longan di p4nah. Ada insan berhati mulia datang menolong. Siapa yang anlaya.

Menurut lap0ran Persatuan Haiwan Terbi4r Malaysia (SAFM), mereka telah menerima 4duan tersebut yang diperc4yai k3s ini berl4ku di sebuah taman di Pusat Bandar Puchong.

Seekor kucing ‘Oyen’ ditemui dengan anak pan4h t3rtusvk diatas bel4kang dan meng4lami k3ceder4an di bahagian t3ngkvknya serta p3rlu diraw4t dengan s3cepat mungkin, dipercayai d1pan4h individu tidak bert4nggungjawab.

“Haiwan juga makhluk Tuhan, sama seperti kita. Sebagaimana kita tidak mahu berbuat j4h4t kepada orang lain, haiwan juga berh4k untuk menerima perh4tian dan kasih sayang yang sama dari manusia.

Oleh itu, pihak SAFM memohon jika terdapat sebarang s4ksi yang melihat kej4dian atau m3ngetahui pel4ku yang bert4nggungjawb ke atas kej4dian Oyen dip4nah atas bel4kang ini untuk t4mpil ke depan supaya pes4lah yang melakukan kez4liman terhadap kucing ini dapat dit4ngkap dan did4kwa.

“SAFM m3ngutuk perbu4tan ini yang boleh m3mbunvh haiwan. Sebarang bentuk peng4niy4an terhadap haiwan merupakan satu perbu4tan yang t3rkutvk dan perlu dib4nter4s sehingga ke 4kar umb1,” tulis mereka.

“P3laku boleh dihukvm p3njara maksimum 3 tahun dan d3nda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM100,000 atau kedua-duanya sekali,” jelas mereka.

“Seb4rang p3rilaku tidak b3rkemanusiaan terhadap haiwan merupakan satu kes4lahan di bawah 4kta Keb4jikan Haiwan 2015.

Bagi membantu si4satan, s4ksi diminta t4mpil atau kepada mereka yang mempunyai maklumat boleh mey4lurkan di laman sesawang SAFM.

Sumber: imuslimnetwork

Leave a Comment

error: Content is protected !!