Zi0nis Isr4el S3rang J3maah P4lestin y4ng S3dang S0lat T4rawih

Sewaktu um4t Islam di n3gara lain sibuk beribadah pada hari Jumaat t3rakhir di bul4n R4madan, Masjid 4l-4qsa telah dis3rang oleh zi0nis Isr4el m3ngakibatkan r4tusan j3maah yang sedang menunaikan s0lat t3rawih m3ngalami k3cederaan.

Menurut l4poran m3dia, pih4k p0lis Isr4el b3rtindak m3ngepung m4sjid t3rsebut dan m3nyerang p4ra j3maah m3nggunakan ‘sh0ck gr3nade’ s3rta s3napang b3rpeluru g3tah.

Dalam b3berapa vide0 yang dik0ngsi oleh n3tizen di Twitter, jelas kelihatan j3maah P4lestin sedang m3nunaikan s0lat t4rawih seperti biasa dengan 4man.

Namun ketenangan itu dih4ncurkan oleh pihak zi0nis Isr4el yang m3ngepung m4sjid dan m3mbaling ‘sh0ck gr3nade’ s3rta g4s p3medih m4ta untvk m3nghentikan j3maah yang s3dang s0lat.

Bagi m3mbalas s3rangan tersebut, p4ra p3muda P4lestin tid4k h3nti-h3nti b3rgelut d3ngan pih4k p0lis Isr4el dengan cara m3lempar b4tu dan b0tol k4ca kepada pihak p0lis Isr4el, di lu4r m4sjid.

Manakala, j3maah p3rempuan pul4 b3rlindung di dalam masjid, di mana m4joriti mereka p4nik saat m4sjid itu dic3roboh ol3h pih4k b3rkuasa Isr4el t4npa diund4ng.

“P0lis Isr4el b3rusaha m3mbubarkan j3maah di dalam H4ram 4l-Sh4rif menggunakan ‘sh0ck gr3nade’ dan b0m p3medih m4ta,” kata seorang 4hli pejabat J3rusalem Isl4mic W4qf kepada 4nadolu 4gency.

Menurut sumber, seramai 163 orang rakyat P4lestin c3dera manakala 23 yang lain dik3jarkan ke h0spital 4kibat t3rkena s3rpihan b0m dan g4s p3medih m4ta.

Difahamkan lagi, sebelum s3rangan ke atas M4sjid 4l 4qsa itu berlaku, hubungan antara zi0nis Isr4el dan r4kyat P4lestin yang m3netap di s3kitar k4wasan Sh3ikh J4rrah semakin t3gang.

Situ4si tersebut b3rlaku apabila M4hkamah Pus4t Isr4el di Timvr J3rusalem membuat k3putusan untuk m3ngusir r4kyat P4lestin dari rumah mereka di Sh3ikh J4rrah bagi memberi tempat tinggal b4ru vntuk p3ndatang Isr4el.

Oleh itu, pihak b3rkuasa Isr4el telah m3ngasari r4kyat P4lestin serta m3nghalau mereka secara p4ksa supaya m3ngosongkan rumah mereka sendiri.

“P3ngusiran itu m3libatkan sebanyak 28 buah rumah yang d1huni 500 keluarga P4lestin dan ia dilakukan bertujuan untuk memberi p3nempatan baru buat p3ndatang Y4hudi dalam masa yang sama m3nghalau r4kyat P4lestin,” l4por m3dia 4ndalou’s 4gency.

M0tif ut4ma p3ngusiran itu dip3rcayai sebagai satu tind4kan ‘p3mbersihan 3tnik’ atau ‘3thnic cl3ansing’ terhadap r4kyat P4lestin dengan cara m3nghapuskan p0pulasi m3reka s3dikit d3mi s3dikit.

M3reka dih4lau dari rumah sendiri dan dis3rang dengan b0m!

Insid3n tersebut membuatkan ramai n3tizen di s3rata l4man s0sial m3luahkan r4sa m4rah dengan tind4kan Isr4el t3rhadap w4rga P4lestin.

Mari sama-sama berd0a untuk r4kyat P4lestin

S3moga 4llah m3lindungi mereka

#S4veSh3ikhJ4rrah

Um4t Isl4m dis3rang, j4ngan s3nyap s4haja!

Ramai yang bers0lidariti dengan n4sib r4kyat p4lestin di Sh3ikh J4rrah dan M4sjid 4l-4qsa, justeru itu tanda pagar #S4veSh3ikhJ4rrah menjadi tr3nding di Twitt3r hari ini.

Sumber: Twitter #S4veSh3ikhJ4rrah 4nadolu’s 4gency

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*