2 jiran B3rgaduh kerana P4rkir kereta

SUB4NG J4YA – P3rselisihan faham dua jiran di Sub4ng P3rmai, di sini pada Sabtu lalu hingga tul4r di m3dia sosi4l b3rpunca m3ngenai 1su p4rkir k3nderaan yang m3nyebabkan k3sesakan di laluan p3rumahan t3rbabit.

K3tua P0lis Daerah Subang Jaya, 4sisten K0misioner Abd Khalid 0thman b3rkata, k3jadian kira-kira jam 2.10 p3tang itu m3libatkan dua l3laki iaitu seorang w4rga t3mpatan b3rusia 34 dan w4rga B4ngladesh berusia 43.

M3nurutnya, kedua-dua pihak telah b3rtengkar, s4ling m3marahi dan m3maki h4mun dengan perkataan yang kur4ng sop4n serta n4da t1nggi n4mun tiad4 kata ugut4n atau hingga m3nyebabkan k3cederaan b3rlaku.

“Punc4 p3rselisihan f4ham 4dalah m3ngenai 1su tempat l3tak kereta sehingga m3nyebabkan k3sesakan di jalan dalam p3rumahan tersebut.

“Semasa insid3n itu, kedua-dua pih4k juga t3lah m3rakam v1deo k3jadian dengan m3nggunakan t3lefon b1mbit masing-masing,” katanya kepada Sinar Harian pada Rabu.

Beliau berkata, salah satu pih4k telah m3muat naik v1deo p3rtengkaran yang b3rdurasi selama dua minit 29 saat ke dalam m3dia sosi4l Faceb0ok melalui laman ‘4duan Rakyat Malaysia’. Video tersebut telah dikongsi beberapa kali sehingga m3nyebabkannya tul4r sebelum dip4dam dari media sosi4l.

Katanya, p0lis juga telah m3nerima l4poran daripada dua individu t3rbabit dan mereka telah dipanggil untuk m3lengkapkan sias4tan.

“Sias4tan dij4lankan di b4wah S3ksyen 14 4kta K3salahan Kecil 1955 dan S3ksyen 233 4kta K0munikasi dan Multimedia 1998,” katanya.

Jelas Abd Khalid, pih4knya m3mandang s3rius k3jadian s3demikian dan m3minta orang ramai supaya b3rsabar dalam apa jua k3adaan selain tidak melakukan p3rbuatan yang s4lah di sisi und4ng-und4ng.

“Sekiranya t3rkesan sesuatu yang dir4sakan tidak betul, sila l4porkan kepada pihak b3rkuasa untuk tind4kan l4njut.

“Pih4k p0lis juga ingin memberi n4sihat kepada w4rga n3tizen supaya tidak m3nyebarkan s3barang vid3o atau memberi kom3n yang boleh m3nyentuh atau m3ngganggu gug4t k3harmonian dan k3tenteraman m4syarakat.

“Tind4kan b0leh di4mbil di bawah S3ksyen 233 4kta K0munikasi dan Multim3dia 1998 dan s3kiranya did4pati b3rsalah, hukum4n d3nda adalah s3banyak RM50,000 atau p3njara tid4k m3lebihi s3tahun atau kedua-duanya sekali,” katanya.

Sumber : sinarharian

Leave a Comment

error: Content is protected !!