Tergam4k Se0rang lelaki M3romp4k d4n M3r0gol M4ngsa depan suami sendiri

SUM4TERA: Se0rang w4nita d1 B4bat Sup4t, Sum4tera S3latan buk4n s4haja diromp4k, tet4pi m3njadi m4ngsa r0gol d1 h4dapan su4mi s3ndiri.

L3bih m3nyay4tkan h4ti, 4pabila k3jadian r0gol 1tu b3rlaku d1 d4lam b1lik tidvr p4sangan su4mi ist3ri 1tu, p4da j4m 2 p4gi s3perti dil4porkan Tribvnn3ws.

K3tua un1t Si4satan J3nayah P0lis Mub4, 4li R0jikin b3rkata, p3rbuatan t3rkutvk 1tu dil4kukan susp3k k3tika h3ndak m3ncuri b4rang b3rharga d1 rum4h m4ngsa.

J3lasnya, p3laku m3masuki b1lik p4sangan su4mi ist3ri 1tu m3lalui tingk4p k3tika m3reka s3dang ny3nyak tidur s3belum m3ngacukan pis4u s3rta m3ngancam ny4wa m4ngsa.

“Susp3k m3minta m4ngsa m3ndiamkan diri s4mbil m3ngacukan pis4u ke 4rah m4ngsa. K3mudian, t4ngan dan k4ki m3reka diik4t d3ngan tu4la.

“L3laki itu b3rtindak m3rogol w4nita t3rsebut k3tika t4ngan d4n k4ki su4mi m4ngsa m4sih t3rikat. S3lepas m3rogol m4ngsa, p3laku m3ramp4s t3lefon b1mbitnya d4n m3larikan d1ri,” k4tanya.

M4ngsa k3mudian m3njerit m3minta p3rtolongan s3hingga p3nduduk s3tempat m3mbantu m3lepaskan ik4tan t3rsebut.

S3lepas 1tu, m4ngsa m3mbuat l4poran d1 b4lai p0lis d4n susp3k b3rjaya dib3rkas.

Sumber : utusan

Leave a Comment

error: Content is protected !!