6 Punc4 Kenapa 1Ss R43ll t4kut pada Br1 g3d 41 Q4s s4m, Rupa2nya ini syarat waj1b jika mahu Menyert4i mereka

Br1 g3d 4l Q4s s4m adalah s4yap k3tenter4an H4 M42 mempunyai ser4mai 30,000 k3angg0taan.

1Ss r43l1 l4knatull4h pula yang k0nonnya diakui mendvduki tempat ke-4 Tent3ra terbaik dvnia memiliki keangg0taan seramai 720,000 orang masih belum m4mpu m3ranapkan pertah4nan Br1 g3d 4l Q4s s4m. Perlu ingat, 1Ss R43l1 memiliki k3upayaan ketenter4an yang cangg1h dan mempunyai s3kutu r4pat yang memberi dana dan sokong4n p4du kepada mereka.

Ump4ma l4ngit dan bumi bukan kalau dinil4i k3dua du4 pasuk4n.

Persoalannya, hari ini sudah masuk hari ke-39, 1Ss R431l masih g4gaI m3ngambil tan4h G4z z4 walaupun sejengk4l!

Ini r4hsia kekuat4n Br1 g3d 4l Q4s s4m

1. Keber4nian komand0 4l Q4 s4m dalam strategi pp3rang4n pelbagai

Sebahagian b3sar kem4tian tent3ra 1Ss R431l adalah dis3babkan oleh s3r4ngan d4rat K0m4ndo 4l Q4 s4m. Op3rasi dilakukan secara t3rsusun dan mesti dilakukan selama dua minit untuk m3lakukan s3rangan dan b3rundur semula ke t3rowong. Str4tegi yang m3nonjol adalah j3rangkap s4mar yang mampu m3musnahkan k3reta k3bal 1Ss R431l dengan 4lat k4walan j4uh.

2. P3nubuh4n sku4d 4m fibi4 4l Q4 s4m

Buat pertama kali dalam s3jarah, negara h4ram 1Ss R431l dapat dit3mbusi melalui jalan l4ut. Mereka berjaya m3nyelin4p ke sebuah k3m t3ntera dan m3lakukan s3rangan d4rat secara berd3pan.

3. R0k3t R16O yang m4mpu s4sar j4uh

Rok3t ini mampu m3njangkau sehingga 160km dan berjaya dil4ncarkan ke H4 ifa, bahagian paling ut4ra negara h4 ram tersebut. Tiada lagi tempat s3lamat untuk r4kyat 1Ss R431l.

4. S3njata p3nembak t3pat GH0VL buatan sendiri

Snip3r yang diberi nama Gh0Vl mampu m3ncapai jarak sejauh 2km sedangkan snip3r biasa hanya mampu pergi sejauh 1km sahaja, S3njata ini dipercayai mempunyai k3upayaan t3lesk0pik.

5. Rok3t 4nti 1r0n Dr0 m3

Ini sangat m3meningkan 1Ss R431l dan s3kutu r4patnya, 4merika Sist3m Ir0n Dr0 m3 yang did4kwa sebagai sist3m p3nangkas r0k3t terbaik dvnia t3was di tangan B1 g3d 4l Q4 s4m.  Ini m3malukan 1Ss R431l dan 4merika sehingga m3maksa 4merika m3ngeluarkan jut4an doll4r untuk menyediakan t3knologi baru 1r0n Dr0 m3.

6. P3lancaran p3sawat t4npa p3mandu

Sekali lagi 1Ss R431l dim4lukan setelah 4ba bil, nama pesawat tanpa P3mandu pertama Br1 g3d 4l Q4 s4m membuat tinj4uan ud4ra di tanah h4ram 1Ss R431l.

K3hebatan ini diakui sendiri oleh 1Ss R431l hingga t3rpaksa m3nanggung rVgi dan m4lu t3ramat. Ayuh kita doakan kemenangan buat um Mat g4z z4 dan p4lass tinn.

SUmber : thevocket

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*